"Hüceyrənin morfofunksional plastikliyi" laboratoriyası

Struktur bölmənin adı

Hüceyrənin morfofunksional plastikliyi

Tel.

(994 12) 432 33 87

Faks

(994 12) 432 67 68

Elektron poçtu

fbaskerov@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri

b.ü.e.d., professor Fəxrəddin Bəhmən oğlu Əskərov

İşçilərin ümumi sayı

 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Neyrofizioloji, neyrokimyəvi və neyromorfoloji metodlarla qidada müxtəlif metabolik komponentlərin çatışmazlığının MSS-də adaptiv-kompensator peoseslərinə təsirinin öyrənilməsi laboratoriyanın əsas elmi istiqamətini təşkil edir.  

Əsas elmi nəticələri

Zülal və vitaminlərin müsbət və mənfi emosional durumların, eləcə də şərti reflektor fəaliyyətin mərkəzi mexanizmlərinin yaranmasında rolu aşkar edilmişdir. Aparılan tədqiqatlar əsasında MSS-də adaptive davranışın bütün formalarını tənzim edən spesifik filogenetik mexanizmin – “adaptasiyanın struktur izi”-nin mövcud olması barədə hipoteza irəli sürülmüşdür.