Elmi şura

 AMEA-nın akademik ABDULLA QARAYEV adına FİZİOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ELMİ ŞURASININ TƏRKİBİ

 

Sədr: Biologiya elmləri doktoru, professor Ulduz Fayızi qızı Həşimova

Sədr müavini: f.-r.e.d., prof. Əhməd Məhəmməd oğlu Hacıyev

Elmi katib: b.ü.f.d., dos.Yeganə Oqtay qızı Bayramova

 

Üzvlər:

AMEA-nın müxbir üzvü Rafiq Yunis-Əli oğlu Qasımov

b.e.d., dos. Arif-Ala Əli-Övsət oğlu Mehdiyev

b.ü.f.d., dos. Afiq Qurbanəli oğlu Qazıyev

b.ü.f.d., dos. Çingiz Yusif oğlu Qasımov

b.e.d., dos. Elmira Nurətdinovna Pənahova

t.e.d., prof. Əli Rəhim oğlu Allahverdiyev

b.e.d., prof. Fəxrəddin Bəhmən oğlu Əskərov

b.ü.f.d., dos. Gilas Alı qızı Qurbanova

b.ü.f.d., dos. Xanağa Füzuli oğlu Babayev

b.e.d., dos. Xədicə Yusif qızı İsmayılova

b.ü.f.d., dos. Qriqoriy Mixayloviç Palatnikov

t.ü.f.d., dos. Rəşad Fərhad oğlu Şolan

b.ü.f.d., dos. Zemfira Fuad qızı Cəfərova